سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:
برگزاری کلاس‌ها و امتحانات سوادآموزی به صورت حضوری