روزه‌داری مطلوب در شرایط کرونا و تزریق واکسن چگونه است؟