درگردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش؛
روند تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان بررسی شد