تحقیقات جدید در خصوص میوه‌ای برای کاهش خطر حمله قلبی