افزایش شهرهای زرد استان سمنان/ زنگ هشدار کرونایی به صدا در آمد