سازمان فضایی منتشر کرد؛
نقش فناوری سنجش از دور در پایش سلامتی مردم جهان