شنبه های دانش بنیانی با حضور برخی اعضای دولت برگزار می شود