۶.۵هزار میلیارد تومان پرونده قاچاق و احتکار تشکیل شد