وزیر علوم در نخستین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت :
معاونت‌ها و مراکز ستاد وزارت برنامه راهبردی خود را تا سه ماه آینده ارائه کنند