هیچ خدمتی از خدمات آزمایشگاهی از پوشش بیمه خارج نشده است