رئیس دانشگاه خوارزمی:
دانشکده‌ها تا دو ماه آینده مأموریت‌های ویژه خود را اعلام کنند