اولین مدرسه شبانه‌روزی دخترانه استثنایی کشور در مشهد افتتاح شد