در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
ستاد اجرایی سند تحول دولت سیزدهم در حوزه ICT تشکیل شد