جمعی از فرهنگیان خواستار شدند؛
اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش