اوجی خبر داد:
وصول درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات