روز قدس از منظر بیانیه گام دوم انقلاب؛
حمایت از فلسطین حراست از آرمان انقلاب اسلامی است