وزیر آموزش و پرورش:
با حمایت از تولیدات داخلی تاثیرات فرهنگی کالاهای غربی را خنثی کنیم