با صدور یک بخشنامه حذف چوب لای چرخ ورود ارز به کشور