ابتلای بیش از ۵۱۲.۹ میلیون نفر در جهان به کووید-۱۹