ماجرای نامه مخبر به وزیر بهداشت/ شرایط دارو خیلی بد شده است