دانشجویان شورای صنفی علوم پزشکی درنامه ای خواستار شدند؛
لغو مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری در دانشگاه آزاد