طی حکمی از سوی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور؛
مشاور رئیس سازمان سنجش در امور تاسیس و راه اندازی مرکز نوآوری و هوشمند سازی منصوب شد