مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان خبر داد:
اختصاص 350هکتار زمین در بندرعباس برای ساخت مسکن ملی