ویژگی زیرسویه های اُمیکرون در ایجاد موج جدید بیماری