فاصله زمانی طولانی‌ بین دو دز واکسن کرونا با سطح آنتی‌بادی مرتبط است