براساس گزارش موسسه کانتر پوینت؛
فروش رایانه های شخصی در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ کاهش داشت