با قدرت جذب ۹۶ درصد؛
روش جدید و ارزان جذب انرژی خورشیدی ابداع شد