در انگلیس مطرح شد؛
مخالفت آمازون با طرح های دولت برای مقابله با نقدهای جعلی کالاها