کرونا در ایران؛ همچنان کاهشی / نظر کمیته علمی درباره تزریق دز چهارم واکسن