معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
آثار رعایت بهداشت دست در پیشگیری از بیماری های عفونی