همکاری شهرداری گرگان و شورای مبارزه با مواد مخدر برای توانمندسازی بهبودیافتگان