معاون پژوهش وزیر علوم:
صندوق عالی عتف، صندوقی برای اعطای گرنت در امور آموزشی و پژوهشی است