معاونت آموزشی دانشگاه هنر اعلام کرد:
برگزاری سلسله نشست های برنامه ریزی آموزشی ویژه تدوین سند راهبردی آموزش