استفاده از هوش مصنوعی بدون کد برای ایجاد انیمیشن سه بعدی