دینانی: شهید مطهری در رشد فلسفه معاصر نقش قابل توجهی داشت