برگزاری دومین جشنواره تحقیقات سلول‌های بنیادی و خون‌ساز برتر ایران