به کمک فناوری مکان محور اطلاعات هواشناسی شبکه سازی شد