بر اساس آخرین رتبه بندی تاثیرگذاری تایمز THE Impact Rankings ۲۰۲۲
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در میان دانشگاه‌های صنعتی کشور در جایگاه نخست قرار گرفت