جدیدترین آمار کرونا در جهان؛ مبتلایان آمریکا از ۸۳.۵ میلیون نفر گذشت