سازمان جهانی بهداشت می گوید
آمار مرگ‌های کرونایی کشورها بسیار بیشتر از گزارش هاست