مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد:
تخصیص سهمیه سوخت مصرفی به مشترکان برق دارای مولد