در دوازدهمین پرتاب یک موشک فالکون ۹
۵۳ ماهواره "استارلینک" دیگر به مدار رفت