استاندار مازندران:
ساخت سد فینسک به دستور رییس جمهور متوقف شده است