سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:
برای تسهیل کسب و کار 500 مجوز خانگی صادر می شود