رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
تحولات علمی بشر نیازمند پیشرفت معنوی است