رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم عنوان کرد؛
مرگ زودرس ۴۱ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا