مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش‌آموزش و پرورش:
بیش از ۹۲ درصد هنرستانی در کلاس درس حضور دارند