ضرورت تامین حق استفاده از نماینده حقوقی در محاکم برای شرکت‌های خصوصی