رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
ساخت خوابگاه‌های دانشجویی نیازمند حمایت ویژه است