رییس خانه صنعت و معدن استان همدان:
ارز ترجیحی عامل رشد پایه پولی و ایجاد رانت‌های پنهان می شود